Public Announcement  in Turkish - Kamuoyuna Duyuru

Public Announcement in Turkish - Kamuoyuna Duyuru

April 20 2014

Son zamanlarda Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu hassas dönemde bazı şahısların, karşısındakini eleştirmek adına serdettiği asılsız ithamlarına WisdomNet’in de adını karıştırmaya teşebbbüs ettiği görülmüştür. Sözkonusu kişilerin her tür ithamına karşı bu konjuktörde WisdomNet, ilk günden beri şeffaf bir organizasyon olma prensibinden hareketle, duruşunu ve ilkelerini bir kez daha kamuoyuna hatırlatmakta fayda mülahaza etmektedir.

1- WisdomNet, çoğunluğu Amerika’ya yüksek öğretim için gelmiş, farklı fikir yelpazesindeki Türk öğrencilerin, ülkesi ve değerlerinin ortak paydasında, iletişim ve yardımlaşma amacıyla 90 yıllarda internet ortamında organize olduğu, 2006’da da resmi dernek statüsü kazanmış bağımsız bir platformdur. Üyeleri arasında karşılıklı saygıya dayalı, yerel ve global gündemdeki konulara dair ahlaki ve felsefi tartışmaları teşvik eder, bünyesindeki yapıcı her sesi ve rengi zenginlik olarak görür.

2- WisdomNet, yılda bir kere üyeler, aileleri ve misafirlerin katılımı ile gelenekselleşen  bir konferans düzenler. Üyelerin önceden teklifi ve oylaması ile konuşmacılar belirlenir. Davet edilen konuşmacıların geldikleri  ve/veya temsil ettikleri kurum, kuruluş ve organizasyonlar ile Wisdomnet’in arasında bir bağ kurulamaz.  Davetli hiç bir konuşmacının WisdomNet’i sahiplenmesine müsaade edilmediği gibi yapılan sunum ve fikirler de WisdomNet’e atfedilemez. Konuşmacılarda aranan yegane özellik kendi alanında yetkin olmalarıdır. WisdomNet, organize ettiği toplantı ve konferansların medenice ve karşılıklı paylaşım içinde geçmesi için çaba sarfeder.

3- WisdomNet’in kurum olarak Türkiye, Amerika, ya da dünyanın her hangi bir ülkesinden hiç bir parti, cemaat, dernek..vb gibi oluşumla ilişkisi  yoktur. Tüzüğünde belirtildiği üzere her hangi bir kar amaçlı ya da siyasi bağlantılı bir yapı değildir ve de olamaz. Üyelerinin siyasi, fikri, ve dini tercihleri ise kendilerini bağlar.

4- WisdomNet düşüncelerin medenice ve özgürce paylaşıldığı bir bir platform olduğundan kendine mahsus bir fikri yada meşrebi çizgisi de olmaz. Temel insani ,ahlaki ve fıtri değerler doğrultusunda fikirlerin ötekileştirmeden paylaşımını sağlayan platform özelliğini korur..

5- WisdomNet, diline,  rengine, milliyetine bakmadan insanlık ailesinin ve bireylerinin haklarını savunur, her şartta mazlumun , hak ve adaletin yanında yer almayı ilke edinir. WisdomNet ana prensip olarak evrensel, fıtri  değerleri savunduğundan Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte, Türkiye’de her tür vesayetin yıkılması, evrensel normlar ölçüsünde hukuk ve adaletin tesisi, inaçlara özgürlüğün sağlanması, korunması ve geliştirilmesinde her türlü düşünsel desteği vermeye devam edecektir. WisdomNet ülkesinin insanlarını ötekileyici değil kucaklayıcı bir üslup ve yapıya sahiptir. Halkın irade ve özgürlüğünün bir tecellisi olarak secimler ile işbaşına gelmiş olanlara karşı her tür gayr-ı meşru yapılanmanın ve dayatmanın karşısında olagelmiştir ve bundan sonra da hep öyle olacaktır.

Saygıyla duyurulur.

Murat Güzel

Başkan, Mütevelli Heyeti 

WISDOM NET INC.